ou

Samlingsplatsen för aktuella svenska och europeiska offentliga upphandlingar!

beställ

Användarvillkor Public Procurement Europe AB

Definitioner

Avtal: Dessa villkor samt övriga handlingar utgör parternas avtal.

Kund/Användare: Den juridiska person med vilken Tenders Electronic AB har ingått avtal, eller den person som använder och besöker webbplatsen.

Tjänst: Den/de av Public Procurement Europe AB tillhandahållna tjänsten/tjänsterna.


§ 1 Allmänt

Dessa allmänna villkor reglerar den av Public Procurement Europe AB enligt avtal tillhandahållna Tjänsten. Avtalet anses ingånget när Kund godkänt avtalet genom att klicka GODKÄNN och har godkänts av Public Procurement Europe AB eller så snart Kund undertecknat avtal eller orderbekräftelse.

1.1. Användarvillkorens tillämplighet

Public Procurement Europe AB ger användaren tillstånd att använda www.offentligaupphandlingar.se (nedan kallad Webbplatsen) enligt dessa användarvillkor. Användarvillkoren gäller även i tillämpliga delar kunder och uppgifter som enskilda företag eller individer bidrar med. Genom att använda Webbplatsen alternativt Tjänsten anses användaren ha godkänt villkoren. På samma sätt accepterar den som publicerar annonser eller bidrar med informationsinnehåll därigenom dessa villkor.

1.2. Kopiering och efterbildning

1.2.1 Allt innehåll på Webbplatsen och Tjänsten såsom databaser, texter, grafik, bilder, logotyper, ljudinspelningar och varumärken ägs av eller är licensierat till Public Procurement Europe AB och utgör immaterialrättsligt skyddad egendom.

1.2.2 Med undantag för vad som sägs i punkten 1.2.3 är det förbjudet att, utan Public Procurement Europe AB:s samtycke, kopiera hela eller delar av innehållet på Webbplatsen eller informationen på Tjänsten. Med kopiering likställs ett varaktigt eller tillfälligt överflyttande av hela eller väsentliga delar av innehållet på Webbplatsen, oberoende av på vilket sätt och i vilken form detta sker. Det är även förbjudet att i strid med vad som sägs nedan utan uttryckligt samtycke från Public Procurement Europe AB göra hela eller delar av innehållet på Webbplatsen eller Tjänsten tillgängligt för allmänheten på annat sätt, till exempel genom användning av Internet.

1.2.3 Utan samtycke från Public Procurement Europe AB är det tillåtet att för privat, icke-kommersiellt bruk framställa en eller några få kopior av begränsade delar av innehållet på Webbplatsen.

1.2.4 Webbplatsen får inte användas i kommersiella syften av personer, företag eller organisationer vilka bedriver med Tenders Electronic AB direkt eller indirekt konkurrerande verksamhet. Inte heller får Webbplatsen användas i kommersiella syften av närstående till sådana personer, företag eller organisationer. Således gäller t.ex. att den som tillhandahåller, eller avser tillhandahålla, en med Public Procurement Europe AB likartad tjänst, inte har rätt att använda uppgifter ur Webbplatsen, Tjänsten eller för sin marknadsbearbetning.

1.3. Länkning

1.3.1 Utan särskilt samtycke från Tenders Electronic AB får länkning till Webbplatsen endast ske med beaktande av punkterna 1.3.2 – 1.3.6.

1.3.2 Vid länkning till Webbplatsen skall Webbplatsen öppnas i ett eget fönster genom användande av hypertextlänk. Länkning genom användande av s.k. frames är förbjudet.

1.3.3 Länkning får ske till Webbplatsens startsida.

1.3.4 Det är inte tillåtet att länka till sidor som kräver inloggning.

1.3.5 Länkning får inte ske på ett sådant sätt eller i ett sådant sammanhang att innehållet på Webbplatsen riskerar att missförstås eller missbrukas.

§ 2 Public Procurement Europe AB:s åtagande

Public Procurement Europe AB förbehåller sig rätten att vidta förändring av tjänsten avseende omfattning samt funktion. Det åligger Tenders Electronic AB att med minst en månads varsel informera Kund om förändring som väsentligt påverkar avtalad Tjänst om förändringen kan anses vara till väsentlig nackdel för Kund. Om förändringen enligt ovan är till väsentlig nackdel för Kund, har denna rätt att skriftligen säga upp Avtalet med verkan från det att ändringen har trätt i kraft. Sådan uppsägning skall kommit Tenders Electronic AB tillhanda senast tio dagar före ändringens ikraftträdande. Tenders Electronic AB har rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten i avtalet om det är påkallat av tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl. Vidare förbehåller sig Tenders Electronic AB rätten att med en månads varsel upphöra med tillhandahållande av Tjänsten.

§ 3 Kundens åtagande

Kund ansvarar för all användning av Tjänsten. Detta innefattar även anställdas och andras användande av Tjänsten. Kund ansvarar för att av Public Procurement Europe AB utlämnade av lösenord eller liknande förvaras och används på ett betryggande sätt. Public Procurement Europe AB har inte något ansvar för att tredje man vidtagit åtgärder med användande av Kunds lösenord eller liknande som påverkar Tjänsten.

§ 4 Avgifter

Kund skall ersätta Public Procurement Europe AB för Tjänster i enlighet med Avtalet. Om inget annat avtalats utgår avgifter enligt Tenders Electronic AB:s vid var tid gällande prislista för Tjänsten. Avgiftsändringar skall på lämpligt sätt aviseras senast en månad i förväg. Public Procurement Europe AB skall dock ha rätt att med omedelbar verkan höja avgiften om höjningen är direkt hänförlig till förändring utanför Public Procurement Europe AB:s kontroll som påverkar Tenders Electronic AB:s kostnad för avtalad Tjänst. Vid meddelande om avgiftshöjning har Kund rätt att säga upp avtalet till upphörande vid avgiftshöjningens ikraftträdande.
Årsavgiften betalas i förskott. Vid försenad betalning äger Public Procurement Europe AB rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagreglerad påminnelseavgift och i förekommande fall inkassoavgift. För det fallet att betalning inte skett inom 30 dagar efter förfallodatum får Offentligaupphandlingar.se häva Avtalet i sin helhet. Betalningsvillkor 30 dagar netto. Samtliga priser exkl. moms.

§ 5 Avtalsperiod

Avtalet gäller i 12 månader från det datum då beställningen gjorts. I vissa fall kan det ha ingåtts avtal om kortare/längre avtalstid och då gäller den avtalstid som specificerats i orderunderlaget. Tjänsten har varken uppsägningstid eller automatiskt förlängning

§ 6 Överlåtelse av avtal

Avtalet får endast överlåtas av Kund till annan efter skriftligt samtycke från Public Procurement Europe AB. Public Procurement Europe AB har rätt att, utan samtycke från Kund, överlåta rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet.

§ 7 Ansvar

Public Procurement Europe AB ansvarar inte för eventuell skada eller förlust som drabbar Kund till följd av fel orsakade av den information eller underlag som Kund lämnat till Public Procurement Europe AB eller fått uppgifter om genom Tjänsten. Public Procurement Europe AB:s ansvar är begränsat till sakskador som orsakats genom försummelse av Public Procurement Europe AB. Tenders Electronic AB:s skadeståndsansvar omfattar endast ersättning för direkt förlust och är, oavsett omfattning av de skador som inträffat, begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande avgiften för den gällande avtalsperioden. Ersättning utgår inte i något fall för indirekt skada t.ex. förlorad vinst eller minskad produktion.

§ 8 Sekretess

Parterna förbinder sig att inte under Avtalets avtalstid eller därefter, för utomstående avslöja sådan information som parterna erhållit från varandra och som är att betrakta som parts affärshemlighet. Part skall också vidta tillräckliga åtgärder för att förhindra att sådan information avslöjas för utomstående av anställda.

§ 9 Force Majeure

Public Procurement Europe AB ersätter inte skada vid fel till följd av strejk, eldsvåda, eller andra omständigheter utanför Tenders Electronic AB:s kontroll, och som Public Procurement Europe AB skäligen inte förväntas räkna med och vars följder Public Procurement Europe AB inte skäligen kunnat undvika eller övervinna.

§ 10 Tvist

Tvist angående detta Avtals tolkning och tillämpning eller därmed sammanhängande rättsförhållande skall slutligen avgöras genom skiljedom enligt vid var tid gällande svensk lag av skiljemän.

Ring oss

Vill du att ditt bevakningsabonnemang ska omfatta ett större antal bevakningar?
Vill du lägga till fler användare? Kontakta kundtjänst på telefon 040-601 17 17 så hjälper vi dig med dina önskemål!

Beställ offentliga handlingar

Beställ offentliga handlingar

Att beställa och studera arkiverade vinnande anbud och förfrågningsunderlag ökar dina chanser att själv bli en framgångsrik anbudsgivare.

Läs mer här
Anbudsguiden

Anbudsguiden

Anbudsguiden förenklar anbudsprocessen! Vi hjälper dig med allt från en komplett utformning av anbud till förklaringar av svåra ord.

Läs mer om anbudsguiden
bevakningskonto

CPV-koder

CPV-koder är en förteckning där alla tjänster och produkter har försetts med en kod för en enklare administrering hos EU (TED).

Hitta rätt CPV-koder