Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta att använda sidan accepterar du användandet av cookies.

Användarvillkor

Definitioner

Avtal: Dessa villkor samt övriga handlingar i förekommande fall utväxlats skriftligen som utgör parternas avtal.

Kund: Den fysiska eller juridiska person med vilken Public Procurement Europe AB (”PPE”) har ingått avtal om tillhandahållande av Tjänst.

Användare: Envar, inkluderande kund och företrädare för kund, som besöker och på något sätt interagerar med eller använder Webbplatsen.

Tjänst: Av PPE tillhandahållen upphandlingsbevakning online för offentliga upphandlingar.

Webbplatsen: www.offentligaupphandlingar.se

§ 1 Användarvillkorens tillämplighet

Dessa Allmänna användarvillkor reglerar av PPE enligt Avtal tillhandahållen Tjänst. Avtal mellan Kund och PPE anses ingånget när Kund registrerar konto och därvid godkänner avtalet genom att klicka GODKÄNN, eller så snart Kund undertecknat avtal eller orderbekräftelse från PPE.

Dessa Allmänna användarvillkor gäller därutöver i tillämpliga delar envar som besöker, använder eller på annat sätt interagerar med eller mot Webbplatsen eller bakomliggande databaser.

§ 2 Kopiering och efterbildning

Allt innehåll på Webbplatsen och Tjänsten, inkluderande men inte begränsat till, databaser, texter, grafik, bilder, logotyper, ljudinspelningar och varumärken ägs av eller är licensierat till PPE och utgör immaterialrättsligt skyddad egendom.

Med undantag för vad som sägs i närmast följande stycke nedan är det förbjudet att, utan PPE:s samtycke, kopiera eller tillgängliggöra hela eller delar av innehållet på Webbplatsen eller informationen på Tjänsten. Med kopiering likställs ett varaktigt eller tillfälligt överflyttande av hela eller väsentliga delar av innehållet på Webbplatsen, oberoende av på vilket sätt och i vilken form detta sker. Det är även förbjudet att i strid med vad som sägs nedan utan uttryckligt samtycke från PPE göra hela eller delar av innehållet på Webbplatsen eller Tjänsten tillgängligt för allmänheten på annat sätt, till exempel genom sökningar i databasen via Internet i annat gränssnitt där hela eller delar av databasen tillgängliggörs.

Utan samtycke från PPE är det tillåtet att för privat, icke-kommersiellt bruk framställa en eller några få kopior av begränsade delar av innehållet på Webbplatsen.

Webbplatsen får inte användas i kommersiella syften av personer, företag eller organisationer vilka bedriver med PPE direkt eller indirekt konkurrerande verksamhet. Inte heller får Webbplatsen användas i kommersiella syften av närstående till sådana personer, företag eller organisationer. Således gäller t.ex. att den som tillhandahåller, eller avser tillhandahålla, en med PPE likartad tjänst, inte har rätt att använda uppgifter ur Webbplatsen, Tjänsten eller för sin marknadsbearbetning.

§ 3 Länkning

Utan särskilt samtycke från PPE får länkning till Webbplatsen endast ske med beaktande av vad som sägs i det följande. Vid länkning till Webbplatsen skall Webbplatsen öppnas i ett eget fönster genom användande av hypertextlänk. Länkning genom användande av s.k. frames är förbjudet. Länkning får ske endast till Webbplatsens startsida. Det är inte tillåtet att länka till sidor som kräver inloggning. Länkning får inte ske på ett sådant sätt eller i ett sådant sammanhang att innehållet på Webbplatsen riskerar att missförstås eller missbrukas.

§ 4 Registrering av Användarkonto

När en Användare registrerar uppgifter på Webplatsen skapas ett användarkonto (“Användarkonto”) till vilket användaren får inloggningsuppgifter. Genom att registreringen fullbordas och bekräftas av PPE träffas också ett Avtal. Användaren försäkrar på heder och samvete att de uppgifter som lämnas är fullständiga och korrekta, och ansvarar utan begränsning för felaktigheter. I PPE:s Integritetspolicy, vilken Användaren accepterar genom och i samband med registrering, framgår hur PPE behandlar eventuella personuppgifter som lämnas vid registrering. Integritetspolicy

Obehörig användning av annans konto eller inloggningsinformation till Webbplatsen är förbjuden. Endast Kund med giltigt avtal med PPE har rätt att begagna Tjänsterna. Det är följaktligen inte tillåtet att dela konto eller inloggningsinformation med annan, eller att använda inloggningsinformation som åtkommits på otillåten väg, exv. stöld eller lösenordsscanning. Överträdelse av förbud enligt denna punkt betraktas som ett grovt avtalsbrott och kan föranleda avstängning av Kund från Tjänsten eller hävning av avtal. PPE kan i fall där misstanke om lagöverträdelse föreligger komma att polisanmäla obehörigt nyttjande av Tjänst, Webbplatsen som sådan eller dess innehåll.

§ 5 PPE:s åtagande

PPE tillhandahåller Tjänsten i befintligt skick. PPE gör inga utfästelser vare sig angående Webbplatsens funktion, informationsinnehållets riktighet eller fullständighet, eller innehållet i upphandlingar som publiceras i databasen.

PPE förbehåller sig rätten att vidta förändring av Tjänsten avseende omfattning och funktion. Det åligger PPE att med minst en månads varsel informera Kund om förändring som väsentligt påverkar avtalad Tjänst om förändringen kan anses vara till väsentlig nackdel för Kund. Om förändringen enligt ovan är till väsentlig nackdel för Kund, har denna rätt att säga upp Avtalet med verkan från det att ändringen har trätt i kraft. Sådan uppsägning ska vara skriftlig och ha kommit PPE tillhanda senast tio (10) dagar före ändringens ikraftträdande.

PPE har rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten i Tjänsten om det är påkallat av tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl. Vidare förbehåller sig PPE rätten att med en månads varsel upphöra med tillhandahållande av Tjänsten.

§ 6 PPE:s ansvar

PPE ansvarar inte för eventuell skada eller förlust som drabbar Kund till följd av fel orsakade av de uppgifter och parametrar som Kund registrerat på Webbplatsen, eller fel i andra underlag som kommit PPE tillhanda på annat sätt inom ramen för Tjänsten.

PPE skadeståndsansvar gentemot Kund i händelse av avtalsbrott omfattar endast ersättning för direkt förlust Kund lidit och är, oavsett omfattning av de skador som inträffat, begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande avgiften för den gällande avtalsperioden. Ersättning utgår inte i något fall för indirekt skada t.ex. förlorad vinst eller produktionsbortfall.

§ 7 Kundens åtagande

Kund ansvarar obegränsat för all användning av Tjänsten, inklusive anställdas och andra behöriga användares användande av Tjänsten. Kund ansvarar för att av PPE utlämnade av lösenord eller liknande förvaras och används på ett betryggande sätt. PPE har inte något ansvar för att tredje man vidtagit åtgärder med användande av Kunds lösenord eller liknande som påverkar Tjänsten.

§ 8 Avgifter

Kund skall betala de avgifter för tjänsten som stipuleras i Avtalet. Om inget annat särskilt avtalats utgår avgifter enligt PPE:s vid var tid gällande prislista för Tjänsten. Avgiftsändringar skall på lämpligt sätt aviseras senast en månad i förväg. PPE skall dock ha rätt att med omedelbar verkan höja avgiften om höjningen är direkt hänförlig till förändring utanför PPE:s kontroll som väsentligt påverkar PPE:s kostnad för att leverera Tjänsten. Vid meddelande om avgiftshöjning har Kund rätt att säga upp avtalet till upphörande vid avgiftshöjningens ikraftträdande.

Årsavgiften betalas i förskott. Vid försenad betalning äger PPE rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagreglerad påminnelseavgift och i förekommande fall inkassoavgift. För det fallet att betalning inte skett inom 30 dagar efter förfallodatum får PPE häva Avtalet i sin helhet. Betalningsvillkor 30 dagar netto. Samtliga priser exkl. moms.

PPE kan vid olika tidpunkter komma att under begränsad tid tillhandahålla Tjänsten kostnadsfritt, t.ex. som s.k. testkonton. Sådana kostnadsfria konton upphör alltid efter viss tid utan föregående uppsägning.

§ 9 Personuppgiftsbehandling

I samband med att Användare registrerar sig för Tjänsten och vid nyttjande av Tjänsten kan vissa uppgifter rörande privatpersoner (personuppgifter) komma att lämnas till PPE. Sådana personuppgifter behandlas av PPE:s syfte att fullgöra PPE:s Avtal gentemot Kunden, erbjuda support och handledning, genomföra uppdateringar och förbättringar av Tjänsten, skicka information och erbjudanden till Kunden samt i övrigt för att PPE på bästa sätt ska kunna fullgöra sina förpliktelser gentemot Kunden i enlighet med träffade Avtal. All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med PPE:s Integritetspolicy.

§ 10 Avtalsperiod

Avtal gäller om inte annat särskilt avtalats i tolv (12) månader från det datum då beställningen gjorts. I vissa fall kan det ha ingåtts avtal om kortare/längre avtalstid och då gäller den avtalstid som specificerats i orderunderlaget. Avtalet upphör vid avtalsperiodens utgång utan uppsägning.

§ 11 Överlåtelse av avtal

Avtalet får endast överlåtas av Kund till annan efter skriftligt samtycke från PPE. PPE har rätt att, utan samtycke från Kund, överlåta rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet.

§ 12 Överlåtelse av avtal

PPE förbinder sig att inte under Avtalets avtalstid eller därefter, för utomstående avslöja sådan information som Kund tillhandahåller eller registrerat och som särskilt märkts såsom eller eljest på goda grunder kan betraktas som affärshemlighet.

§ 13 Force Majeure

PPE ersätter inte skada vid fel till följd av strejk, eldsvåda, eller andra omständigheter utanför PPEs kontroll, och som PPE skäligen inte förväntas räkna med och vars följder PPE inte skäligen kunnat undvika eller övervinna.

§ 14 Ändringar

PPE förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Användarvillkor. Ändringar publiceras utan dröjsmål på Webbsajten. Ändringar och tillägg utgör avtalsinnehåll från det att du aktivt har accepterat villkoren, dock senast trettio (30) dagar efter att PPE har informerat dig om ändringarna. PPE rekommenderar att du besöker Webbsajten regelbundet och håller dig uppdaterad om eventuella ändringar av dessa Allmänna avtalsvillkor.

§ 15 Tvist

Tvist i anledning av avtal mellan Kund och PPE, dess tolkning eller tillämpning eller därmed sammanhängande rättsförhållande skall slutligen avgöras genom skiljedom enligt vid var tid gällande svensk lag av skiljemän.

Har du några frågor rörande våra tjänster är du varmt välkommen att kontakta oss via info@offentligaupphandlingar.se eller på telefon

040-601 17 17

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress i fälten nedan och få vårt nyhetsbrev. Ta del av upphandlingar, unika erbjudanden, inspiration, tips, guider, m.m.

Följ oss på Facebook
Följ oss på LinkedIn