Offentligaupphandlingar.se presenterar idag

upphandlingar till ett värde över 643,7 miljarder kr.

Sök aktuella upphandlingar:

Upphandlande enhet, Sökord, CPV-kod, Län, Ort

användarvillkor

HITTA UPPHANDLINGAR

Sök bland Sveriges aktuella upphandlingar

AVSLUTADE UPPHANDLINGAR

Sök bland avslutade upphandlingar

BEVAKA UPPHANDLINGAR

Vi erbjuder många olika bevakningssätt

BESTÄLL OFFENTLIGA HANDLINGAR

Förbättra ditt eget anbud eller underlag

VINNA UPPHANDLINGAR

Låt oss guida dig till att bli en vinnare

ANBUDSGUIDEN

Vi hjälper dig att vässa ditt anbud!

BLI EN EXPERT ONLINE!

Genomgå vår utbildning

FAQ OM UPPHANDLINGAR

Är det något du undrar över?

OM OFFENTLIG UPPHANDLING

Lär dig allt om offentliga upphandlingar

PUBLICERA UPPHANDLINGAR

Synliggör dina annonser

RÄTTSFALLSBIBLIOTEK

Sök i Konkurrensverkets rättsfallsbibliotek

BEHÖVER NI HJÄLP?

Kontakta vår kundtjänst

Hitta din upphandlande enhet!

Enhet

Län

Ort

Upphandlingsnyheter

AnvändarvillkorAnvändarvillkor Tenders Electronic AB

Definitioner

Avtal: Dessa villkor samt övriga handlingar utgör parternas avtal.

Kund/Användare: Den juridiska person med vilken Tenders Electronic AB har ingått avtal, eller den person som använder och besöker webbplatsen.

Tjänst: Den/de av Tenders Electronic AB tillhandahållna tjänsten/tjänsterna.


§ 1 Allmänt

Dessa allmänna villkor reglerar den av Tenders Electronic AB enligt avtal tillhandahållna Tjänsten. Avtalet anses ingånget när Kund godkänt avtalet genom att klicka GODKÄNN och har godkänts av Tenders Electronic AB eller så snart Kund undertecknat avtal eller orderbekräftelse.

1.1. Användarvillkorens tillämplighet

Tenders Electronic AB ger användaren tillstånd att använda www.offentligaupphandlingar.se (nedan kallad Webbplatsen) enligt dessa användarvillkor. Användarvillkoren gäller även i tillämpliga delar kunder och uppgifter som enskilda företag eller individer bidrar med. Genom att använda Webbplatsen alternativt Tjänsten anses användaren ha godkänt villkoren. På samma sätt accepterar den som publicerar annonser eller bidrar med informationsinnehåll därigenom dessa villkor.

1.2. Kopiering och efterbildning

1.2.1 Allt innehåll på Webbplatsen och Tjänsten såsom databaser, texter, grafik, bilder, logotyper, ljudinspelningar och varumärken ägs av eller är licensierat till Tenders Electronic AB och utgör immaterialrättsligt skyddad egendom.

1.2.2 Med undantag för vad som sägs i punkten 1.2.3 är det förbjudet att, utan Tenders Electronic AB:s samtycke, kopiera hela eller delar av innehållet på Webbplatsen eller informationen på Tjänsten. Med kopiering likställs ett varaktigt eller tillfälligt överflyttande av hela eller väsentliga delar av innehållet på Webbplatsen, oberoende av på vilket sätt och i vilken form detta sker. Det är även förbjudet att i strid med vad som sägs nedan utan uttryckligt samtycke från Tenders Electronic AB göra hela eller delar av innehållet på Webbplatsen eller Tjänsten tillgängligt för allmänheten på annat sätt, till exempel genom användning av Internet.

1.2.3 Utan samtycke från Tenders Electronic AB är det tillåtet att för privat, icke-kommersiellt bruk framställa en eller några få kopior av begränsade delar av innehållet på Webbplatsen.

1.2.4 Webbplatsen får inte användas i kommersiella syften av personer, företag eller organisationer vilka bedriver med Tenders Electronic AB direkt eller indirekt konkurrerande verksamhet. Inte heller får Webbplatsen användas i kommersiella syften av närstående till sådana personer, företag eller organisationer. Således gäller t.ex. att den som tillhandahåller, eller avser tillhandahålla, en med Tenders Electronic AB likartad tjänst, inte har rätt att använda uppgifter ur Webbplatsen, Tjänsten eller för sin marknadsbearbetning.

1.3. Länkning

1.3.1 Utan särskilt samtycke från Tenders Electronic AB får länkning till Webbplatsen endast ske med beaktande av punkterna 1.3.2 – 1.3.6.

1.3.2 Vid länkning till Webbplatsen skall Webbplatsen öppnas i ett eget fönster genom användande av hypertextlänk. Länkning genom användande av s.k. frames är förbjudet.

1.3.3 Länkning får ske till Webbplatsens startsida.

1.3.4 Det är inte tillåtet att länka till sidor som kräver inloggning.

1.3.5 Länkning får inte ske på ett sådant sätt eller i ett sådant sammanhang att innehållet på Webbplatsen riskerar att missförstås eller missbrukas.

§ 2 Tenders Electronic AB:s åtagande

Tenders Electronic AB förbehåller sig rätten att vidta förändring av tjänsten avseende omfattning samt funktion. Det åligger Tenders Electronic AB att med minst en månads varsel informera Kund om förändring som väsentligt påverkar avtalad Tjänst om förändringen kan anses vara till väsentlig nackdel för Kund. Om förändringen enligt ovan är till väsentlig nackdel för Kund, har denna rätt att skriftligen säga upp Avtalet med verkan från det att ändringen har trätt i kraft. Sådan uppsägning skall kommit Tenders Electronic AB tillhanda senast tio dagar före ändringens ikraftträdande. Tenders Electronic AB har rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten i avtalet om det är påkallat av tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl. Vidare förbehåller sig Tenders Electronic AB rätten att med en månads varsel upphöra med tillhandahållande av Tjänsten.

§ 3 Kundens åtagande

Kund ansvarar för all användning av Tjänsten. Detta innefattar även anställdas och andras användande av Tjänsten. Kund ansvarar för att av Tenders Electronic AB utlämnade av lösenord eller liknande förvaras och används på ett betryggande sätt. Tenders Electronic AB har inte något ansvar för att tredje man vidtagit åtgärder med användande av Kunds lösenord eller liknande som påverkar Tjänsten.

§ 4 Avgifter

Kund skall ersätta Tenders Electronic AB för Tjänster i enlighet med Avtalet. Om inget annat avtalats utgår avgifter enligt Tenders Electronic AB:s vid var tid gällande prislista för Tjänsten. Avgiftsändringar skall på lämpligt sätt aviseras senast en månad i förväg. Tenders Electronic AB skall dock ha rätt att med omedelbar verkan höja avgiften om höjningen är direkt hänförlig till förändring utanför Tenders Electronic AB:s kontroll som påverkar Tenders Electronic AB:s kostnad för avtalad Tjänst. Vid meddelande om avgiftshöjning har Kund rätt att säga upp avtalet till upphörande vid avgiftshöjningens ikraftträdande.
Årsavgiften betalas i förskott. Vid försenad betalning äger Tenders Electronic AB rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagreglerad påminnelseavgift och i förekommande fall inkassoavgift. För det fallet att betalning inte skett inom 30 dagar efter förfallodatum får Offentligaupphandlingar.se häva Avtalet i sin helhet. Betalningsvillkor 30 dagar netto. Samtliga priser exkl. moms.

§ 5 Avtalsperiod

Avtalet löper tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om en månad. Uppsägning skall ske skriftligen eller genom digital markering på Kundens profilsida. Om avtalet upphör att gälla upphör också all rätt för Kund att använda Tjänsten.

§ 6 Överlåtelse av avtal

Avtalet får endast överlåtas av Kund till annan efter skriftligt samtycke från Tenders Electronic AB. Tenders Electronic AB har rätt att, utan samtycke från Kund, överlåta rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet.

§ 7 Ansvar

Tenders Electronic AB ansvarar inte för eventuell skada eller förlust som drabbar Kund till följd av fel orsakade av den information eller underlag som Kund lämnat till Tenders Electronic AB eller fått uppgifter om genom Tjänsten. Tenders Electronic AB:s ansvar är begränsat till sakskador som orsakats genom försummelse av Tenders Electronic AB. Tenders Electronic AB:s skadeståndsansvar omfattar endast ersättning för direkt förlust och är, oavsett omfattning av de skador som inträffat, begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande avgiften för den gällande avtalsperioden. Ersättning utgår inte i något fall för indirekt skada t.ex. förlorad vinst eller minskad produktion.

§ 8 Sekretess

Parterna förbinder sig att inte under Avtalets avtalstid eller därefter, för utomstående avslöja sådan information som parterna erhållit från varandra och som är att betrakta som parts affärshemlighet. Part skall också vidta tillräckliga åtgärder för att förhindra att sådan information avslöjas för utomstående av anställda.

§ 9 Force Majeure

Tenders Electronic AB ersätter inte skada vid fel till följd av strejk, eldsvåda, eller andra omständigheter utanför Tenders Electronic AB:s kontroll, och som Tenders Electronic AB skäligen inte förväntas räkna med och vars följder Tenders Electronic AB inte skäligen kunnat undvika eller övervinna.

§ 10 Tvist

Tvist angående detta Avtals tolkning och tillämpning eller därmed sammanhängande rättsförhållande skall slutligen avgöras genom skiljedom enligt vid var tid gällande svensk lag av skiljemän.